Traductions pour : 韓國痛史 緖論

Préface de l'Histoire douleureuse de la Corée

Texte original

Traduction

大陸之元氣 東走於海 而極於白頭山 北開遼野 南爲韓半島 韓建國於唐堯之世 人文夙開 其民篤於倫理 天下以君子之國稱之 而歷史綿綿乎四千三百餘年矣嗚呼 昔日之文化 波及於極東三島 彼之飮食衣服宮室 出於我矣 敎宗與學術 出於我矣 故彼嘗師之矣 而今乃奴之耶 余生丁陽九 慟纏黍離 旣不能死 遂逃之 以庚戌歲某月日 朝辭漢京 夕濟鴨水 更溯北岸而上 望慰禮城而止焉 俛仰古今 曠感異常 低回依戀 久不能去 而異域逋蹤 對人增慚 街童市卒 擧若詈余 以亡國奴者 天地雖大 負此安歸 時渾河秋暮 蓬斷草枯 猿哀鵂啼 以余之哭辭 松楸桑梓 淚尙未乾 而有此觸目添悲 尤何以堪 瞻望故國 雲烟縹緲 佳哉山川 吾祖宅之 蔚乎森林 吾祖植之 膴原沃壤 吾祖耕之 金銀銅鐵 吾祖採之 家畜川魚 吾祖養之 宮室以避燥濕 衣冠以別禽獸 器皿以資利用 禮樂刑政以造文明 皆吾祖之手澤也 夫吾祖 竭其無限之腦之血之汗 而貽我子孫生産敎育之具者備焉 用克世世傳守 以厚吾生 以正吾德 流愷悌於長遠 柰何一朝被他族之豪奪 而糊口四方 顚沛流離 不堪其苦 亦將蹈滅絶之患耶 且夫世之强暴者 日以侵呑弱國 淘汰孱種爲事 受其慘毒者比比 而莫吾韓若矣 以古今亡國而比例之 瑞典之與那威 奧太利之與匈牙利 均謂之合邦 而其民族之待遇 無等級之懸也 韓人有是乎 土耳其 雖倂埃及 而猶存其王 使之奉祀罔替 而吾韓皇 夷爲王爵矣 英吉利之於坎拿大諸地 許其有憲法以保障之 立議會以維持之 其與他國所訂之約 俾皆一一保存之 韓人能獲此乎 彼其施政於韓者 一以施諸台灣者施之 而無差殊 台非國也 而等焉 是亡國而尤下者也 且夫人者 絲身穀腹 非如食壤飮泉之蟲 則所以資生者 惟産業耳 彼英之於印埃 法之於安南 美之於呂宋 雖以强力 佔其國權而民産 固任其自保矣 日本貧國也 多窮民 財政日絀 債臺日高 故苛稅暴斂 加之韓民者 式繁其條 而窮民之赤手渡韓者 蜂擁而至 非奪我民之産者 無以爲活 自其政府 急於殖民 而亦無資以給之 雖欲施寬政於韓人存其生脈 而勢有不能 以此觀之 古今亡國之慘 孰有甚於韓者乎 穹壤茫茫 殘喘耿耿 叫痛呼寃 自不能已 而古人云 國可滅 史不可滅 蓋國形也史 神也 今韓之形毁矣 而神不可以獨存乎 此痛史之所以作也 神存而不滅 形有時而復活矣 然是編也 不過甲子以後五十年史耳 烏足以傳我四千年歷史全部之神乎 是在吾族念吾祖 而勿忘焉耳 夫耶路撒冷 雖亡 而猶太人流離異國 不同化於他族 至今二千年能失猶太族之稱號者 以能保其祖之敎也 印度雖亡 以婆羅門 能堅守其祖敎 以待復興焉 若墨西哥之亡於西班牙也 敎化文字盡滅 今人種雖存 而所誦皆班文 所行皆班化 所慕皆班人之豪傑 則墨人種形雖存焉 而神已全滅矣 今吾族俱以吾祖之血爲骨肉 以吾祖之魂爲靈覺 而吾祖有神聖之敎化 有神聖之政法 有神聖之文事武功 吾族 其可他求耶 凡我兄弟 念念不忘 勿爲形神全滅 區區之望也 是則求諸是編之外吾族隆盛時代之歷史 可也

 

 

 
 
 
Academy of Korean studies Inalco Université Paris Diderot-Paris 7 EHESS