Texte original : 東文選序

乾坤肇判 文乃生焉 日月星辰森列乎上而爲天之文 山岳海瀆流峙乎下而爲地之文 聖人畵卦造書 人文漸宣 精一中極 文之體也 詩書禮樂 文之用也 是以代各有文而文各有體 讀典謨知唐虞之文 讀訓誥誓命知三代之文 秦而漢 漢而魏晉 魏晉而隋唐 隋唐而宋元 論其世 考其文 則以文選 文粹 文鑑 文類 諸編而亦槪論後世文 運之上下者矣 近代論文者 有曰宋不唐 唐不漢 漢不春秋戰國 春秋戰國不三代唐虞 此誠有見之論也

吾東方檀君立國鴻荒莫追 箕子闡九疇敷八條 當其時必有文治可尙而載籍不存 三國鼎峙 干戈日尋 安事詩書 然在高句麗乙支文德善辭命抗隋家百萬之師 在新羅遣子弟 入唐登第者五十有餘人 崔致遠黃巢之檄名震天下 非無能言之士而今皆罕傳 良可嘆已

高麗氏統三以來 文治漸興 光宗設科取士 睿宗好文雅 繼而仁明 亦尙儒術 豪傑之士 彬彬輩出 當兩宋遼金搶攘之日 屢以文詞得紓國患 至元朝由賓貢中制科與中原才士 頡頏上下者前後相望 皇明混一光岳氣全 我列聖相承涵養百年 人物之生於其間 磅礡精粹 作爲文章 動盪發越者 亦無讓於古 是則我東方之文 非宋元之文 亦非漢唐之文 而乃我國之文也 宜與歷代之文 竝行於天地間 胡可泯焉 而無傳也哉 柰何金台鉉作文鑑 失之疎略 崔瀣著東人文 散逸尙多 豈不爲文獻之一大慨也哉

恭惟殿下天縱聖學 日御經筵 樂觀經史 以篇翰著述 雖非六籍之比 然亦可見文運之興替 命領敦寧府事臣盧思愼 吏曹判書臣姜希孟 工曹判書臣梁誠之 吏曹參判臣李坡暨臣居正 裒集諸家所作 猝*爲一帙 臣等仰承隆委探 自三國至于當代辭賦詩文 摠若干體 取其詞理醇正 有補治敎者 分門類 聚釐爲一百三十卷 編成以進 賜名曰東文選

臣居正竊念 易曰觀乎人文以化成天下 盖天地有自然之文 故聖人法天地之文 時運有盛衰之殊 故文章有高下之異 六經之後 惟漢唐宋元皇朝之文 最爲近古 由其天地氣盛大 音自完 無異時南北分裂之患故也 吾東方之文 始於三國 盛於高麗 極於盛朝 其關於天地氣運之盛衰者 因亦可考矣 況文者 貫道之器 六經之文 非有意於文 而自然配乎道 後世之文 先有意於文 而或未純乎道 今之學者 誠能心於道 不文於文本乎經 不規規於諸子 崇雅黜浮 高明正大 則有所以羽翼 聖經者 必有其道矣 如或文於文 不本於道 背六經之規矱落諸子之科臼 則文非貫道之文 而非今日開牖之盛意也 然今聖明在上 天地氣盛 人物之應期而生 以文鳴世者 必于于焉而興矣 亦何患乎無人也 臣雖不才 尙當秉筆竣之成化

紀元之十四年蒼龍戊戌二月下浣 純誠明亮佐理功臣 崇政大夫 達城君 兼藝文館大提學 知成均館事 同知經筵事 五衛都摠管 臣 徐居正 拜手稽首 序

Academy of Korean studies Inalco Université Paris Diderot-Paris 7 EHESS