Texte original : 양반전(兩班傳)

 

兩班傳
 

 

兩班者,士族之尊稱也。旌善之郡,有一兩班,賢而好讀書。每郡守新至,必親造其廬而禮之。然家貧,歲食郡糶,積歲至千石。觀察使巡行郡邑,閱糶糴,大怒曰:“何物兩班,乃乏軍興?” 命囚其兩班。郡守意哀其兩班貧,無以爲償,不忍囚之,亦無可柰何。兩班日夜泣,計不知所出。其妻罵曰 : “生平子好讀書。無益縣官糴。咄兩班,兩班不直一錢!”其里之富人,私相議曰:“兩班雖貧,常尊榮。我雖富,常卑賤,不敢騎馬。見兩班則跼蹜屛營,匍匐拜庭,曳鼻膝行。我常如此,其僇辱也。今兩班貧不能償糴,方大窘。其勢誠不能保其兩班,我且買而有之。” 遂踵門而請償其糴。兩班大喜許諾。於是富人立輸其糴於官。郡守大驚異之,自往勞其兩班,且問償糴狀。兩班氈笠,衣短衣。伏塗謁稱小人,不敢仰視。郡守大驚,下扶曰:“足下何自貶辱若是 ?” 兩班益恐懼頓首俯伏曰:“惶悚,小人非敢自辱。已自鬻其兩班,以償糴。里之富人,乃兩班也。小人復安敢冒其舊號而自尊乎?”郡守歎曰:“君子哉富人也!兩班哉富人也!富而不吝,義也。急人之難,仁也。惡卑而慕尊,智也。此眞兩班。雖然,私自交易而不立券,訟之端也。我與汝,約郡人而證之,立券而信之。郡守當自署之。”於是郡守歸府,悉召郡中之士族及農工商賈,悉至于庭。富人坐鄕所之右,兩班立於公兄之下。乃爲立券曰:“乾隆十年九月日,右明文段,賣兩班爲償官糓,其直千斛。維厥兩班,名謂多端,讀書曰士,從政爲大夫,有德爲君子。武階列西,文秩叙東,是爲兩班。任爾所從。絶棄鄙事,希古尙志。五更常起,點硫燃脂,目視鼻端,會踵支尻。《東萊博議》,誦如氷瓢。忍饑耐寒,口不說貧,叩齒彈腦,細嗽嚥津,袖刷毳冠,拂塵生波,盥無擦拳,漱口無過,長聲喚婢,緩步曳履。《古文眞寶》,《唐詩品彙》,鈔寫如荏,一行百字。手毋執錢,不問米價,暑毋跣襪,飯毋徒髻,食毋先羹,歠毋流聲,下箸毋舂,毋餌生葱,飮醪毋嘬鬚,吸煙毋輔窳,忿毋搏妻,怒毋踢器,毋拳敺兒女,毋詈死奴僕。叱牛馬,毋辱鬻主。病毋招巫。祭不齋僧。爐不煑手。語不齒唾。毋屠牛。毋賭錢。凡此百行有違,兩班持此文記,卞正于官。城主旌善郡守押,座首別監證署。” 於是通引搨印錯落,聲中嚴皷,斗縱參橫。戶長讀旣畢,富人悵然久之曰:“兩班只此而已耶?吾聞兩班如神仙。審如是,太乾沒,願改爲可利。”  於是乃更作券曰 : “維天生民,其民維四。四民之中,最貴者士,稱以兩班,利莫大矣。不耕不商,粗涉文史,大决文科,小成進士。文科紅牌,不過二尺,百物備具,維錢之槖。進士三十,乃筮初仕,猶爲名蔭,善事雄南。耳白傘風,腹皤鈴諾,室珥冶妓,庭糓鳴鶴。窮士居鄕,猶能武斷,先耕隣牛,借耘里氓。孰敢慢我,灰灌汝鼻,暈髻汰鬢,無敢怨咨。” 富人中其券而吐舌曰:“已之已之。孟浪哉!將使我爲盜耶?” 掉頭而去,終身不復言兩班之事。

Academy of Korean studies Inalco Université Paris Diderot-Paris 7 EHESS